mitomycin c

  • ATL
    Tatyana V. Gorodnova, Khristina B. Kotiv, Alexandr O. Ivantsov, Olga N. Mikheyeva, Galina I. Mikhailiuk, Alla S. Lisyanskaya, Nikolay A. Mikaya, Konstantin D. Guseynov, Nikolay E. Bondarev, Nataliya S. Matveyeva, Ekatherina A. Nekrasova, Anna A. Sidoruk, Laslo D. Roman, Georgiy M. Manikhas, Alexey M. Belyaev, Anna P. Sokolenko, Igor V. Berlev, Evgeny N. Imyanitov
  • Lack of effect from mitomycin c plus 5-fluorouracil in platin-resistant ovarian cancer: a phase II study
    V. VESTERMARK, H. HAVSTEEN, C. KAMBY