Lymphatic vessel invasion

  • Blood Vessel Invasion Is a Strong Predictor of Postoperative Recurrence in Endometrial Cancer
    Marie Sato, Ayumi Taguchi, Yamato Fukui, Akira Kawata, Satoru Taguchi, Tomoko Kashiyama, Satoko Eguchi, Tomoko Inoue, Kensuke Tomio, Michihiro Tanikawa, Kenbun Sone, Mayuyo Mori, Kazunori Nagasaka, Katsuyuki Adachi, Masako Ikemura, Yukako Domoto, Takahide Arimoto, Katsutoshi Oda, Masashi Fukayama, Yutaka Osuga, Tomoyuki Fujii