Adenocarcinoma of the cervix

  • ATL
    Cheng-Chang Chang, Rui-Lan Huang, Hui-Chen Wang, Yu-Ping Liao, Mu-Hsien Yu, Hung-Cheng Lai